HjälpcenterHjälp

Allmänna affärsvillkor

I. Allmänt

1. Erkännande

De allmänna affärsvillkoren för Auvesta Edelmetalle AG för inköp och förvaring av ädelmetaller och deras administration utgör grunden för avtal som ingåtts mellan köparen och Auvesta Edelmetalle AG (nedan kallade "ädelmetallhandlare") rörande ingångna köpavtal angående ädelmetall.

2. Avtal

2.1 Med ansökan om ingående av köpavtal för ädla metaller beställer köparen ädelmetaller av handlaren inom ramen för ett eller flera köpavtal, som köparen antingen förvärvar genom delbetalningar eller/ och fullgör genom engångsbetalning.

Dessa köpavtal omfattar förvärv och i förekommande fall förvaring av fysiska ädelmetaller samt upprättande av ett ädelmetallförvaringskonto som valts av ädelmetallhandlaren.

2.2 Köpeavtalet kommer till stånd vid ädelmetallhandlarens godkännande av ansökan. Köparen avstår från att ädelmetallhandlaren bekräftar godkännandet och tillgång till det. Köparen är bunden av sin ansökan om ingående av ett köpavtal under en period på två veckor.

II. Förvärv av ädelmetallen

1. För varje betalning av köparen förvärvar ädelmetallhandlaren en fysisk ädelmetall (999.9/1000 för guld och silver / platina / palladium på minst 999,0 / 1 000 i form av tackor) från ett internationellt erkänt raffinaderi (generiskt köp). Som godkända raffinaderier räknas raffinaderier, som definieras av "The London Bullion Market Association" eller ett jämförbar ädelmetallhandlarförening vid tidpunkten för köpeavtalets genomförande är godkända. Den ädelmetallhandlare garanterar de levererade ädelmetallernas äkthet, vilka med omsorg av en respektabel köpman väljs ut av ädelmetallhandlaren.

Överenskommlsen mellan partaerna är att den minsta enheten som ska förvärvas regleras av respektive inköpsmetod. Ädelmetallhandlaren kan föreskriva minsta vikt och / eller styckenheter för kreditnoteringar, avgifter och fysiska leveranser, tex. tackor och nuvarande investeringsmynt, listade per enhet med motsvarande vikt i gram / uns.

Ädelmetallhandlaren är fri med avseende på de ädla metallernas nominella värde. Den fysiska leveransen av den beställda ädelmetallen till köparen sker under förutsättning av leverans från leverantören resp. raffinaderiet till den ädelmetalhandlaren och de leveransvillko och förutsättningar som gäller där.

2. Ädelmetallhandlaren kommer att acceptera en inkommande order senast den femte arbetsdagen. Inköp av ädelmetaller till kunden kan tidigast göras efter respektive betalning, men senast inom 5 arbetsdagar. Den ädelmetall som köparen förvärvat senast efter ytterligare 3 dagar till beställarens disposition genom registrering i depån. Ovannämnda förordning gäller för beställare som får deponera sina inlåning med hjälp av direkta debiteringsförfaranden, förutsatt att den lagliga återkallningsperioden redan har löpt ut med avseende på respektive betalning.

Beställaren erhåller en avräkning på varje utfört köp.

Efter godkännande av köpavtalet får kunden en onlineåtkomst med vilken han kan komma åt depån när som helst via Internet och kan skapa depåutdrag. I princip kan varje kund dessutom beställa depåutdrag från respektive kalenderår en gång per år med deadline 31.12. . För detta debiterar ädelmetallhandlaren en schablonavgift på 15,00 € per förfrågan, plus gällande lagstadgad mervärdesskatt.

3. Om den minsta enhet som skall förvärvas inte omfattas av beställarens valda köpart, genom beställarens betalningar för att förvärva enheten, följer förvärv av den beställda enheten först vid den tidpunkt, när inköpspriset betalas genom beställarens insättningar i enlighet med siffran II punkt 2 i de allmänna affärsvillkoren. Detta belopp krediteras till nästa köp.

4. Ädelmetallhandlaren hanterar transaktioner uteslutande i euro. För detta ändamål kommer betalningar som mottas i andra valutor på ädelmetallhandlarens konton omedelbart att växlas till Euro innan köpsordern genomförs. Eventuella kostnader vid betalningar skall betalas av köparen.

Vid betalningar till köparen (till exempel efter köp av ädelmetall av ädelmetallhandlare) kan köparen välja om han vill få betalningen i nationell valuta eller i euro. Utan en uttrycklig förklaring från köparen betalar ädelmetallhandlaren i euro. Eventuella avgifter för betalningar som inte anges i euro skall betalas av beställaren.

5. De betalningar som betalas av köparen i euro kan bytas till bankens referenskurs vid tidpunkten för köp av ädelmetall till köparen i andra valutor som är nödvändiga för förvärv och fullgörande av ädelmetallköpet.

6. Köpeskillingen för ädelmetall skall bestämmas på ett sådant sätt att ädelmetallhandlandens förmedlade köpeskilling, som fastställts på dagen för godkännande av ansökan om köp och efter betalning av ädelmetallhandlandens pris inom 5 arbetsdagar läggs till grund för beställningen. Ädelmetalhandlaren är inte bunden av beställarens prisgränser. Ädelmetallhandlarens försäljningspris läggs därvid dagligen ut på prislistan och på bakom inloggningen på www.auvesta.com. Ädelmetallhandlaren utför beställningen till beställarens kurs inom ovannämnd frist, som ger sig genom att man beaktar det aktuella priset för ädelmetall i den ovannämnda prislistan för respektive handelsdag.

Ifall det finns en momsskyldighet vid handel med ädelmetaller är det överenskomna inköpspriset netto, därtill rapporteras den vid varje tillfälle gällande momsen ävensom brutto-priset i prislistan i login-området.

III. Lagring och leverans

1. Lagring

Den ädelmetall som köparen förvärvar förvaras av ädelmetallhandlaren på ett anvisat säkerhetslager. I sådana fall är ädelmetallhandlaren inte ansvarig för fel hos det av honom utvalda lagret, såvida det inte beror på ett fel av valet.

Ädelmetallhandlaren skall förvara ädelmetallbestånden separat från företagets egna tillgångar. Beställarens ädelmetaller är försäkrade vid lagring. Ädelmetallerna lagras uteslutande i lager och kassaskåp, som föreskriver de strikta kraven i försäkringsbolagen som förvar inom ramen för försäkringsavtal. Detta kan vara högsäkerhetslager både inom landet och utomlands. Den nuvarande lagringsplatsen kommer att publiceras på ädelmetallhandlarens webbsida. Giralförvarande är uttryckligen tillåtet, men endast om ägarförhållandet är skyddat för kunden och det finns tillräckligt med omslag med fysiska ädelmetaller.

Vad avser urval och övervakning av som partner ansvarar ädelmetallhandlaren med omsorgen av en riktig affärsman, vavid ett ansvar för tillfälligheter och högre makter utrycligen är uteslutna.

2. Leverans

Der Besteller hat jederzeit das Recht, die Auslieferung des von ihm bestellten und erworbenen Edelmetalls an sich zu verlangen. Diesbezüglich sind ggf. nationale Gesetze zu beachten, die den Besitz oder das In-Verkehr-Bringen von Edelmetallen regeln. Die Mindestauslieferung ist unter der gewählten Kaufart geregelt. In welcher Form (z. B. Barren) und Stückelung die Edelmetalle zur Auslieferung kommen, bleibt dem Edelmetallhändler überlassen. Der Kaufpreis der Edelmetalle versteht sich exklusiv Frachtkosten. Bei Lieferung in Deutschland fallen nachfolgende Lieferkosten an:

Vikt till Försäkrat till Netto VAT 16% Äckligt
5.000 g 5.000,00 € 12,52 € 2,00 € 14,52 €
5.000 g 10.000,00 € 16,72 € 2,68 € 19,40 €
5.000 g 20.000,00 € 20,92 € 3,35 € 24,27 €
10.000 g 100.000,00 € 81,56 € 13,05 € 94,61 €
10.000 g 250.000,00 € 105,69 € 16,91 € 122,60 €

Eventuell importomsättningsskatt, tullar och allmänna lagstadgade uppgifter i respektive destinationsland skall bäras av beställaren. Eventuella krav på återlämnande från ädelmetallhandlarens sida till depositarien tilldelas beställaren. Beställaren accepterar denna uppgift genom att underteckna ordern.

IV. Köp / Förvaltning av ädelmetall

1. Beställaren har rätt atti textform erbjuda ädelmetallhandlaren den ädelmetall han förvärvat (helt eller delvis) för återköp. Ädelmetallhandlaren kommer att inom fyra dagar acceptera återköpsavtalet och genomför detta omedelbart. Beställaren avstår från en separat godkännandeförklaring. Köpeskillingen bestäms på ett sådant sätt att ädelmetallhandlaren bestämmer inköpspriset inom 4 arbetsdagar efter det att beställaren har accepterat försäljningsförfrågan baserat på inköpspriset. Ädelmetallhandlarens inköpspris placeras dagligen i inloggningsområdet på www.auvesta.com. Om lagstadgad mervärdesskatt tas ut, gäller Allmänna Villkor II, 7.

Ädelmetalhandlaren har rätt att avvisa återköpsbudet om marknaden för motsvarande ädelmetall störs på ett sådant sätt att ädelmetallhandlaren betas möjligheten till vidareförsäljning av ädelmetallen. Köparen skall omedelbart informeras om detta i textform.

2. Lagerbokföring

Lagerbokföringen kontrolleras och protokolleras kvartalsvis av en fondinspektör tillsammans med ädelmetallhandlaren. Som fondinspektör kommer en advokat, skattkonsulent, revisor eller notarie ifråga.

V. Annat

1. Depåavgifter

Beställaren debiteras en depåavgift för lagring. Insättningsavgiften och dess modaliteter styrs av respektive inköpsmetod. Deponeringsavgiften debiteras depåkonto.

2. Tillämpning av mellanhänder

Förmedlaren arbetar i eget namn och för egen räkning. Man bör påpeka att han ger oberoende service till kunden. Beställaren skall informeras om att ombudet inte är befullmäktigad att tillhandahålla konsulttjänster eller lova åtaganden som avviker från dessa allmänna villkor eller från beställningsformuläret hos den ädelmetallhandlaren. Förmedlaren får i synnerhet inte erbjuda några tjänster eller acceptera dem för ädelmetallhandlarens räkning.

3. Löptid / Uppsägning / Ansvar / Due diligence

3.1 Ingen bestämd gångtid är överenskommen. Beställaren är därför också särskilt tillåten, att öka de månatliga betalningarna, resp. avbryta eller minska dem. Beställaren är också berättigad att sälja ädelmetallen till ädelmetallhandlaren i enlighet med Allmänna villkor IV. siff. 1.

3.2 Mellan parterna bör det förtydligas att ädelmetallhandlaren inte är ansvarig för skatter som uppstår vid köp eller försäljning av ädelmetaller hos beställaren. Ädelmetallhandlaren ger inga skatteråd och avger inga förklaringar till skattemyndigheten eller någon annan tredje part i fråga om eventuell skatt och skyldigheter som kan uppkomma. Beskattningen regleras av nationella lagar och eventuella dubbelbeskattningsavtal. Beroende på den rättsliga situationen kan en skatteuppskjutningseffekt uppstå vid lagring i tullfria lager.

3.3 Beställaren förbinder sig att utan dröjsmål meddela ädelmetallhandlaren om adressändringar. Korrespondens sker alltid till beställarens senast kända adress.

4. Integritetspolicy

De personliga och investeringsrelaterade uppgifterna i detta köpavtal samt andra personliga och affärsrelaterade uppgifter, som är kända inom ramen för affärsrelationen, lagras, används, utvärderas, hämtas och överförs (databehandling) av ädelmetallhandlare, mellanhänder och andra berörda tredje parter. Detta görs för förvaltning och omvårdnad av ädelmetallavtalet. En vidarebefordran av uppgifterna till icke-involverade tredje parter sker icke.

5. Skriftlig form

Muntliga avtal eller telefonavtal kräver att ädelmetallhandlaren skriftligen bekräftar att de är gällande.

6. Avskärmningsklausul / rättsligt val

6.1 Om de enskilda bestämmelserna i avtalet som ingåtts med köparen på grundval av dessa Allmänna och Särskilda Handelsvillkor visar sig vara ogiltiga, påverkar det inte giltigheten av de övriga bestämmelserna.

6.2 För avtalet är det uteslutande tysk rätt som gäller.

Läge: 21.07.2014

Instruktioner:

Auvesta har ingått ett lagerstyrningskontrakt med en oberoende fondinspektör för resursanvändning, som regelbundet kontrollerar inventeringen.

Köparen har uttryckligen informerats om att ädelmetallpriset är ett marknadspris, som är föremål för fluktuationer så att en värdeförlust inte kan uteslutas.